Generelle betingelser for forbrugere, brugerne af hjemmesiden, webshop og apps

Tak fordi du bruger vores produkter og tjenester. Tjenesterne på www.route.nl leveres af route.nl B.V., der ligger i Eindhoven, Bogert 31-07, Nederlandene.

Ved at bruge vores produkter og tjenester accepterer du disse betingelser. Vi anbefaler at betingelserne læses grundigt igennem.

Du kan bruge tjenesterne, der tilbydes af route.nl B.V. og dets søsterselskab Falkplan B.V. på forskellige måder: du kan søge efter information, dele information med andre mennesker, og du kan tilpasse og oprette dit eget indhold.

Hvis du deler oplysningerne med os i løbet af denne proces, kan vi forbedre vores tjenester: du vil få mere relevante søgeresultater og annoncer, og delingen af dit eget indhold vil ske hurtigere.

Det er også vigtigt, at du læser privatlivs- og cookiepolitikken samt ansvarsfraskrivelse og ophavsretsreglerne på route.nl.

Afsnit 1 Definitioner

1.1 Generelle betingelser: de generelle betingelser, uanset i hvilken form du gøres bekendt med dem.

1.2 Bruger eller forbrugeren: den juridiske enhed eller fysiske person, der bruger route.nl-tjenesten, i det følgende benævnt: bruger. Brugeren har dermed indgået en ikke-overdragelig aftale med route.nl B.V..

1.3 Tjeneste: alt arbejde og aktiviteter, der er genstand for aftalen.

1.4 Intellektuel ejendomsret: alle rettigheder til intellektuel ejendomsret og relaterede rettigheder, såsom ophavsret, varemærkerettigheder, designrettigheder, handelsnavnerettigheder, databaserettigheder og rettigheder til know-how.

1.5 Funktionsfejl: den væsentlige manglende overholdelse af tjenesten med de funktionelle specifikationer, der er fastlagt i aftalen. 

Afsnit 2 Almindelige betingelser 

2.1 Disse generelle betingelser gælder for alle tilbud og aftaler vedrørende leveringer af tjenester til brugeren udført af route.nl , uanset om disse er blevet foretaget mundtligt, skriftligt, elektronisk eller i nogen anden form.

2.2 Hvis en af bestemmelserne i disse betingelser er ugyldige eller bliver ophævet, vil de øvrige bestemmelser i disse betingelser fortsat være i kraft.

2.3 Når disse generelle betingelser har været anvendt ved et juridisk mellemværende mellem route.nl B.V. og brugeren, skal brugeren på forhånd have godkendt brugen af de generelle betingelser for indgåede aftaler.

2.4 Route.nl B.V. er berettiget til at ændre de generelle betingelser. Ændringen vil blive annonceret til brugeren via hjemmesiden route.nl eller på en anden måde.

2.5 Route.nl B.V. er til enhver tid berettiget til at nægte en bruger eller dennes materiale adgang til tjenesterne, uden at dette medfører en ret til kompensation fra route.nl. Route.nl er ikke forpligtet til at begrunde sin afgørelse i denne henseende.

Afsnit 3 Udførelse af tjenesterne 

3.1 Route.nl B.V. kan ikke garantere, at der ikke vil forekomme forstyrrelser i driften. Route.nl B.V. vil gøre sit yderste for at løse de pågældende fejl.

3.2 Route.nl B.V. er berettiget til at tage tjenesten ud af brug, for eksempel for at forbedre og tilpasse tjenesten til den aktuelle moderne teknologi og udviklinger på markedet, uden at brugeren har ret til kompensation eller annullering af aftalen.

3.3 Route.nl har ret til at ændre kravene og (tekniske) specifikationer i løbet af aftalens løbetid, dels på grund af det faktum, at mulighederne online er stærkt påvirket af teknologiske fremskridt inden for software, data og infrastruktur til distribution af indholdet.

3.4 Route.nl B.V. er berettiget til at bruge tredjeparts tjenester til udførelse af tjenesten.

Afsnit 4 Bidrag fra brugerne

4.1 Nogle af vores tjenester tillader dig at tilføje indhold. I det omfang at det med rimelighed er nødvendigt, skal brugeren medvirke til gennemførelsen af aftalen.

4.2 Brugeren skal altid overholde de udleverede retningslinjer for brug tjenesterne, eller de af route.nl B.V. offentliggjorte retningslinier på hjemmesiden.

4.3 Hvis brugeren bruger loginoplysninger som en del af tjenesten, er brugeren ansvarlig for brugen af route.nl B.V.´s tjenester via sine loginoplysninger.

Afsnit 5 Gebyrer og betalinger

5.1 Brugeren kan blive afkrævet gebyr for brugen af visse tjenester og produkter. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, angives alle opkrævede gebyrer i euro inklusive moms og andre afgifter.

5.2 Gebyrerne kan bestå af engangsbeløb, der forfalder årligt eller med anden periodisk fordeling, og beløb, der er afhænger af forbruget af tjenesterne.

Afsnit 6 Intellektuel ejendomsret

6.1 De intellektuelle ejendomsrettigheder med hensyn til tjenesten og alle resultater deraf forbliver hos route.nl B.V. I aftaleperioden giver route.nl B.V. brugeren den ikke-eksklusive og ikke-overførbare ret til at bruge tjenesten til det aftalte formål.

6.2 De intellektuelle ejendomsrettigheder til alt materiale, som brugeren stiller til rådighed for route.nl B.V. i henhold til aftalen, forbliver hos brugeren.

6.3 Brugeren giver route.nl ubegrænset ret til at anvende disse materialer i forbindelse med udførelsen af aftalen (dette inkluderer, men er ikke begrænset til, reproduktion, ændring eller offentliggørelse), hvor route.nl udtrykkeligt opnår en verdensomspændende og livsvarig licens fra brugeren til at bruge, facilitere, gemme, reproducere, tilpasse, lave afledte (kommercielle) produkter, kommunikere, offentliggøre, publicere og distribuere. Selv efter opsigelsen af aftalen har Route.nl B.V. en verdensomspændende og livsvarig licens til frit at kunne bruge sådant indhold.

6.4 Bruger garanterer, at det materiale, han stiller til rådighed, ikke krænker tredjeparters rettigheder, og at han har ret til at stille disse materialer til rådighed for route.nl B.V. Brugeren sikrer route.nl B.V. fuldt ud mod ethvert erstatningskrav fra tredjeparter i denne henseende, og holder ligeledes route.nl B.V. Skadesløs for alle omkostninger, som det pådrager sig i forbindelse med disse krav.

6.5 Brugeren har ikke tilladelse til at fjerne eller ændre nogen angivelser vedrørende ophavsret, mærker, handelsnavne eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der tilhører route.nl B.V. eller dets licensgivere.

6.6 Brugeren er ikke berettiget til at overføre sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand eller til at lade tredjemand anvende dem, medmindre route.nl B.V. udtrykkeligt har givet skriftlig tilladelse til dette.

6.7 Vi vil reagere på meddelelser om påstået krænkelse af ophavsretten og opsige kundeforholdet for personer, der gentagne gange krænker ophavsretten. Vi leverer information for at hjælpe indehavere af ophavsret med at administrere deres intellektuelle ejendom online. Hvis du mener, at nogen overtræder din ophavsret, kan du meddele dette til: protection@route.nl .

6.8 Alle brugerrettigheder tildelt af route.nl B.V. i henhold til aftalen bortfalder af lovmæssige årsager ved opsigelsen af aftalen.

Afsnit 7 Garantier og ansvar

7.1 Route.nl B.V. bestræber sig altid på at udføre tjenesten så godt som muligt. Vi leverer vores tjenester med kommercielt set fornuftig fagkundskab og omhu. Udover hvad udtrykkeligt er angivet i disse betingelser, afgiver route.nl B.V. ingen specifikke løfter om tjenesterne. Vi afgiver for eksempel ikke tilsagn om indholdet af tjenesterne, den specifikke funktionalitet af tjenesterne og pålideligheden, tilgængeligheden eller tjenesternes evne til at imødekomme dine behov.

7.2 Vi leverer tjenesterne som de er ("as is"). I det omfang loven tillader det, giver vi ingen garantier. Route.nl garanterer navnligt ikke at: tjenesten fungerer uden afbrydelser; tjenesten vil være fri for vira, defekter og/eller funktionsfejl  at mangler eller funktionsfejl kan afhjælpes (rettidigt);  at tredjeparter ikke uretsmæssigt anvender/vil anvende de systemer, der kræves til tjenesten. 

7.3 Vores tjenester videregiver særligt indhold, der ikke ejes af route.nl B.V. Pågældende, der stiller indholdet til rådighed, er eneansvarlig for dette indhold. Vi kan ikke afgøre om indholdet er ulovligt eller overtræder vores politikker, men vi kan vælge at fjerne eller ikke vise indhold, som vi med rimelighed vurderer overtræder vores politikker eller lovgivningen. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at vi gennemgår indholdet. Antag derfor ikke, at vi gør dette.

7.4 Route.nl B.V. er endvidere ikke ansvarlig for udeladelser eller direkte fejl i data, såsom og ikke begrænset til: Kundeoplysninger (navn, adresse og telefonnummer), tekster, fotos, rutepunkter, ruter, topografiske kort, veje, cykel- og vandrestier samt alle andre (vej)strukturer, dels fordi disse data er oprettet af tredjeparter, og fordi de uanset eventuelle mangler, er stillet gratis til rådighed for route.nl B.V.

7.5 Route.nl B.V. er ikke ansvarlig for skader på tredjeparter af materialer med ophavsretsbeskyttelse, der er uploadet til route.nl af tredjeparter (deltagere, partnere og forbrugere osv.), uanset af hvilken grund de måtte være oploadet. Naturligvis vil route.nl B.V. fjerne det relevante materiale fra hjemmesiden, hvis der påvises ophavsret eller andre overtrædelser.

7.6 Route.nl B.V. er ikke ansvarlig for eventuelle skader, som brugeren har lidt. Ethvert ansvar påliggende route.nl B.V. for indirekte skader, herunder og ikke begrænset til følgeskader, er udelukket.

Afsnit 8 Udsættelser, tilføjelser, sletninger  og begrænsninger

8.1 Route.nl B.V. er berettiget til at udsætte gennemførelsen af aftalen, helt eller delvist og uden begrundelse.

8.2 Vi tilpasser og forbedrer konstant vores tjenester. Vi kan tilføje eller fjerne funktioner eller muligheder. Vi kan også udsætte eller endda stoppe en tjeneste fuldstændigt. Du kan til enhver tid stoppe med at anvende vores tjenester, men vi vil blive kede af, hvis du forlader os.

8.3 Route.nl B.V. kan også når som helst stoppe med leveringen af tjenester til dig eller tilføje eller indstille nye begrænsninger til vores tjenester.

Artikel 9 Aftalens varighed

9.1 Aftalen er indgået på ubestemt tid.

9.2 Brugeren er berettiget til at opsige aftalen ved at udmelde sig.

9.3 Route.nl B.V. er berettiget til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning eller til at opløse den udenretslig til enhver tid og uden begrundelse, uden at det iøvrigt har betydning for vore øvrige rettigheder og uden at det bliver pålagt et erstatningsansvar, er r.

Artikel 10 Afsluttende bestemmelser 

10.1 Route.nl B.V. er berettiget til, uden brugerens forudgående (skriftlige) samtykke, at overføre rettighederne og forpligtelserne i henhold til aftalen (helt eller delvist) til dets datterselskaber eller koncernvirksomheder, til en tredjepart (for eksempel i tilfælde af overførsel af virksomhed). eller i en underentreprise. Aftalen er underlagt Nederlandsk lovgivning.

10.2 Alle tvister, der måtte opstå som følge af aftalen, vil blive forelagt den stedlige domstol i 's-Hertogenbosch. Route.nl B.V. er registreret hos ”Kamer van Koophandel” (svarende til Erhvervsstyrelsen) i Eindhoven under nr. 52375455. Disse generelle betingelser er deponerede hos Kamer van Koophandel i Eindhoven den 1. maj 2018. 

Brugerbetingelserne blev senest ændret den 1. maj 2018.